Responsive image


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ

Responsive image

วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติคณะอนุกรรมการ ประสานการส่งเสริม การพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรม เซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 


เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ


กิจกรรม มีการมอบแนวทางขับเคลื่อน การพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้กรอบความร่วมมือ ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ  


นอกจากนี้ ได้จัดให้มีเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ” และเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย มกตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย” โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข, ว่าที่ ร.ต. ธานินทร์ ริ้วธงชัย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย, นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงาน การสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ผู้แทน กทม. และนางนิรมล ตู้จินดา ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ร่วมเสวนา 


ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลในแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อันจะนำไปสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต่อไป


วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ : ภาพถ่าย/ข้อมูลข่าว
 ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร วันที่ลงข้อมูล ดาวน์โหลด
201803111941_558831.jpg 11/03/2561 ดาวน์โหลด

ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,593 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,498 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,169 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,846 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,669 ครั้ง