Responsive image


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ศธจ.สุรินทร์

Responsive image

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมจรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในนามเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแจ้งเพื่อทราบเรื่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑, โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และบทบาทอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรัตน์ ลิ้มสกุล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวข่าวล่าสุด

การประชุมทบทวนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 18/02/2561
35 ครั้ง
การประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 18/02/2561
25 ครั้ง
การประชุมผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบงบลงทุนของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 17/02/2561
41 ครั้ง
การประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 17/02/2561
32 ครั้ง
การประชุมติดตามงานผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 17/02/2561
30 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
5,743 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,171 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
4,713 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,469 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,281 ครั้ง