Responsive image

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครู เด็กปฐมวัย School maping จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครู เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และจัดทำแผนที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (School mapping) จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยมีนายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อิสรีย์ ศิริสรณ์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานบูรณาการประสานฐานข้อมูลการศึกษามาดำเนินการให้เป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน ตลอดทั้งขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด จะต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ได้แก่ ผู้ดำเนินการ วิทยากร ระบบฐานข้อมูล เจ้าของข้อมูล และผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะต้องมีเสถียรภาพ ทันสมัย และรองรับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต

ในขณะที่ ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) เพื่อให้บรรลุสามวัตถุประสงค์หลัก ๘ กิจกรรม ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครู เด็กปฐมวัย การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษา เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ ในการดำเนินการตามกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ อันจะนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อไป

School Mapping เป็นการกำหนดจุดพิกัดโรงเรียนลงไปในแผนที่ ที่มีข้อมูลสารสนเทศใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาองค์รวม จึงคาดว่าการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์จะมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ มีการผลักดันนโยบายชาติสู่การปฏิบัติ สร้างเสถียรภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศไทยสืบไป

วราภรณ์ บุญเจียม : ที่มา/แหล่งข่าว
ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ : กราฟฟิก/อุปกรณ์ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการ School mapping จังหวัดสุรินทร์ ศธจ.สุรินทร์

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในนามคณะกรรมการและเลขานุการ ตามคำสั่งที่ ๘๐๙/๒๕๖๑ ได้เชิญคณะกรรมการฯ เพื่อทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครู เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และจัดทำแผนที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (School map) จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสารพัดช่าง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความราบรื่น โดยได้กำชับคณะกรรมการทุกฝ่ายทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่อไป

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และได้จัดส่งคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
รายละเอียด

แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการด้านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิการ

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจ

"เรื่อง ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT"

          โดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามลิงค์ที่แจ้งต่อไปนี้

http://www.ops.moe.go.th หรือ
http://gg.gg/poll_planMOE หรือ
http://gg.gg/poll_researchMOE หรือ
http://gg.gg/poll_planperson หรือ
http://surinpeo.go.th

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร./โทรสาร 044-511013, 044-511014
          เมล์ : surinpeo.web@gmail.com

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานวิเคราะห์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายทองคำ อำไพ และนางสาวเมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินผลเชิงปริมาณระดับจังหวัด และออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ประกอบข้อมูลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดทำดัชนีทางการศึกษา เพื่อดำเนินนโยบายการตรวจราชการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ : ภาพและข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ยกเลิกระเบียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ที่ศธ ๐๔๒๕๐/๑๒๐๐   ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ จำนวน ๒ โรงเรียน เกิดความเสียหายเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดจนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ มาเพื่อแจ้งหน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ และเพื่อมิให้รับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ ทั้งนี้สามารถดาวโหลดสำเนาหนังสือได้ที่ htt://ops.sueksa.go.th  หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ๕ ส. ศธจ.สุรินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. ในวันพืชมงคล
มีการทำความสะอาด ล้างพื้น กวาด ถู กำจัดขยะบริเวณสำนักงานทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สะอาด ร่มรื่น แลดูสวยงาม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ อนุเคราะห์บุคลากรและเครื่องมือตัดไม้

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับโซน ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวเปิดงาน

มูลนิธิยุวสถิรคุณ ประกอบด้วย ๓ ศูนย์ได้แก่ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และศูนย์โรงเรียนคุณธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการการจัดศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงวฝการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีความรู้และคุณธรรมตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการปลูกฝังอบรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งกิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง และบ่มเพาะความซื่อสัตย์สุจริต


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการปฏิบัติราชการ พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานโครงการ กล่าวต้อนรับ และมอบป้ายสภากาแฟให้กับส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับเป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์เรียกรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ ได้เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ ราย แยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๖ ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๓ ราย มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการ และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

(แก้ไข) หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2561

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับประเทศ  ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิการยน 2560 ให้ใช้ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 แทนรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

     ทั้งนี้  ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

การประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อนำนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบหลักการพัฒนาประเทศ ๑๐ เรื่อง ได้แก่ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และรู้งานตามภารกิจของส่วนราชการ ไปประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (รวม กทม.) และภาคใต้ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและแจ้งนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่า ๓,๐๐๐ คนเข้าประชุม

ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ : ถ่ายภาพ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ ๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติ กศจ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ (รอบที่ ๕) จำนวน ๔๙ อัตรา ใน ๕ วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ๑๙ อัตรา ฟิสิกส์ ๓ อัตรา เคมี ๑ อัตรา สังคมศึกษา ๑๕ อัตรา และวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑๑ อัตรา ปรากฎว่ามีผู้มารายงานตัว ๔๘ อัตรา ครบทุกวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกสังคมศึกษา ไม่มารายงานตัว ๑ อัตรา รวมผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น ๔๘ อัตรา

นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะ ให้โอวาท และแนวปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดีกับครูบรรจุใหม่ โดยยึดหลักการปฏิบัติเน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างภาคภูมิใจ    นอกจากนี้ได้ให้กำลังใจครู สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างศักยภาพให้กับตัวเองเพื่อไปสร้างคน สร้างประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง สร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

การอบรมระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศธจ.สุรินทร์

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเอกชน จำนวน ๑๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๒ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยมีนางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี นายพิษณุ ชินชนะ และนางสาวเมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๕ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงสร้างความเป็นเอกราชและความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศไทย ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์   โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยนุรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน รวมทั้งสิ้น ๓๙ หน่วยงาน ร่วมถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และวางพวงมาลาดอกไม้สดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
ขอบคุณ คณิศร : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ /ภาพถ่าย
สามารถชมภาพเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สร.ประชุมแผนปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบ และแนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในองค์กร ตลอดจนการพิจารณาแผนปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนสู่คุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิรูปการศึกษา และแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยจะได้นัดประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดของภารกิจแต่ละกลุ่ม/หน่วยอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการแห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการแห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งระดมความคิดเห็นเสนอของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากงบของจังหวัดและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด โดยมีว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สร.ประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชน และประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชุม กศจ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดย กศจ.สุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการประชุม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางวิมลมานย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในงานสืบฉลองศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

งานสืบฉลองศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เป็นการรวมพลังแห่งศรัทธา ความร่วมมือ ร่วมใจของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกคนร่วมใจกัน โดยในปี ๒๕๖๑ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ มีผู้ร่วมแสดงกว่า ๓,๐๐๐ คน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด