Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมทบทวนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมจรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เชิญผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมทบทวนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อทำความเข้าใจแผนงาน/โครงการ ให้การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๕๗,๓๐๐ บาท ซึ่งได้รับจัดสรรในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


จำลอง อัครชัยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน : ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๓๐ น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๙ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมต่อถึงการปฏิบัติในระดับภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจผ่านโครงการในแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ควบคู่การใช้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เน้นเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายภาษาเป็นกรอบแนวทางดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๒๕๖๑

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบงบลงทุนของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุม จรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบงบลงทุนของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โดยมีประเด็นแจ้งเพื่อทราบในบทบาท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการในเขตพื้นที่แบบบูรณาการ การติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน กระทรวงศึกษาธิการ

และประเด็นพิจารณาขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนกระทรวงศึกษาธิการที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดภายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ การติดตามใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน กระทรวงศึกษาธิการรายไตรมาส เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตรวจสอบภายในองค์กรให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกายวัลย์ ไชยพรรค นักวิชาการตรวจสอบภายใน : ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรม ทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดสุรินทร์เข้าประชุม และนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน โดยมีข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดที่แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการตลาดประชารัฐทุกเช้าวันอาทิตย์ เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชน ขอให้ติดตามรายงานผลที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล
๒. โครงการปั่นเยี่ยมบ้าน ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมปั่นจักรยาน ออกกำลังกาย เยี่ยมผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ส่งผลต่อสมรรถนะทางด้านร่างกาย ช่วยยกระดับการทำงาน และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย
๓. โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ขอให้ส่วนราชการเสนอโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
๔. เรื่องประชานิยม เน้นย้ำประชานิยมที่ยั่งยืน สั่งการให้แต่ละส่วนราชการเสนอโครงการที่สร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการ เพื่อสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย
๕. เรื่องการค้าและบริการ เรื่องการท่องเที่ยว และการเกษตร
         - การค้าและบริการ เป็นเรื่องที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุรินทร์มากที่สุด ขอให้ไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้มาก ๆ มีคนนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ เช่น จะต้องมีมาตรการ สนับสนุนให้รัฐบาลสร้างถนนที่สะดวก มีการติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น เปิดด่าน สถานกงสุล การขอวีซ่า ฯลฯ
       - เรื่องการท่องเที่ยว จะทำอย่างไรให้คนสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มาก ๆ
       ๖. ฝากหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับบัญชาจากต้นสังกัด หากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือส่วนราชการอื่น ขอให้คำนึงถึงระเบียบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ เรื่องเกษตร สนับสนุนให้มีสหกรณ์เต็มพื้นที่

ส่วนข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ แจ้งว่าในช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอให้ช่วยตรวจสอบดูสิ่งก่อสร้าง สภาพอาคาร และป้ายที่ไม่แข็งแรง ขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดทั้งมีมาตรการป้องกันแก้ไขให้รัดกุม

และในเวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. ได้ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ สถานที่เดียวกัน โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมติดตามงานผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงานตามภารกิจของผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ที่ต้องดำเนินการในห้วงเวลาเดียวกันได้แก่ การประชุมรับมอบนโยบาย ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ มอบให้นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่แทน ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี  การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษาและโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ไปปฏิบัติหน้าที่แทนที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น และการประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างอัตรากำลังและบัญชีเงินเดือนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง ที่กรุงเทพมหานคร

ส่วนกิจกรรมเวทีเสวนาสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖ได้รับประโยชน์ในด้านความร่วมมือ การประสานปรองดอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมเสนอพื้นที่อุทยานธรณีโคราช เป็นอุทยานธรณีระดับโลกในโปรแกรมของยูเนสโก สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงด้านพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดร่วมกัน ส่วนขากลับได้ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รร.สารสาส์นวิเทศนครราชสีมา๑ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้รับหนังสือเชิญ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้แทนให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้

นอกจากนั้นเป็นเรื่องความคืบหน้าการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้ดำเนินไปแล้ว โดยที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และกลุ่มนโยบายและแผนได้เสนอให้มีการประชุมทบทวนการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา คุ้มค่าและทันเวลา ซึ่งมติที่ประชุมได้กำหนดนัดประชุมทบทวนแผน ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่ห้องประชุมจรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวรายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

เสวนาสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้แทน  เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน  ได้รับประโยชน์ในด้านความร่วมมือ การประสานปรองดอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมเสนอพื้นที่อุทยานธรณีโคราช เป็นอุทยานธรณีระดับโลกในโปรแกรมของยูเนสโก สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงด้านพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดร่วมกัน ส่วนขากลับได้ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  โรงเรียนสารสาส์นวิเทศนครราชสีมา

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงาน

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ศธจ.สุรินทร์

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมจรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในนามเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแจ้งเพื่อทราบเรื่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑, โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และบทบาทอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรัตน์ ลิ้มสกุล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” วันครูจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๖๒

“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ รวมถึงระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคม

กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๒ รูป พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นประเภทต่าง ๆ ช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสามัคคี และในช่วงภาคค่ำเป็นกิจกรรมพบปะสังสรรค์วันครู สำหรับสถานที่จัดกิจกรรม ณ อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง ดังนี้

อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จัดที่โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ อำเภอจอมพระ จัดที่โรงเรียนบ้านจอมพระ อำเภอลำดวน จัดที่โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอศีขรภูมิ จัดที่โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอสำโรงทาบ จัดที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอท่าตูม จัดที่โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ จัดที่โรงเรียนโนนเทพ อำเภอชุมพลบุรี จัดที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จัดที่โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอสนม จัดที่โรงเรียนสนมศึกษาคาร อำเภอปราสาท จัดที่โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำเภอสังขะ จัดที่โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอกาบเชิง จัดที่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอบัวเชด จัดที่โรงเรียนบ้านอาโพน อำเภอพนมดงรัก จัดที่โรงเรียน บ้านโคกกลาง และอำเภอศรีณรงค์ จัดที่หอประชุมอำเภอศรีณรงค์

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ : ข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโกดกง ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๔/๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโกดกง ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานวันครูในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ในส่วนอำเภอเมือง และจังหวัดสุรินทร์มีเอกภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

วันเด็กเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ และก้าวทันเทคโนโลยี ศธจ.สุรินทร์ ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ลานกิจกรรมหน้าหลวงปู่ดุลย์ อตุโล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในนามผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงาน


กิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอกชน ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีประโยชน์ ซึ่งจุดเด่นของงานมีการแสดง การละเล่น เกม ตอบปัญหาชิงรางวัล และแจกของขวัญรางวัลมากมาย อาทิ การรำนำเที่ยวเมืองสุรินทร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกันตรึมสุรินทร์ของนักเรียนร่วมกับชาวบ้านดงมัน การจัดนิทรรศการมีชีวิต และนิทรรศการทางสังคม ได้แก่ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมป้องกันยาเสพติด กิจกรรมการเลือกตั้ง กิจกรรมเด็กยุคใหม่โตไปไม่โกง กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการกำจัดขยะ กิจกรรมส่งเสริมการออม การส่งเสริมวินัยจราจร กิจกรรมสอนตัดผม เสริมสวย การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ

นอกจากนี้ ยังมีบริการรถรางนำเที่ยวจุดต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์จากนักศึกษาสาขาวิชาการช่าง และสาขาการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ชมตลาดน้ำ ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ ป้อนอาหารช้าง ป้อนนมแพะ นมวัว และไก่ขนสวยงามหาดูได้ยากในประเทศไทย ฯลฯ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล การเกษตร การบริการ และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสุรินทร์


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งหน่วยงานราชการจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 21 แห่ง เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดขึ้น  โดยครั้งนี้จัดที่สำนักงานชลประทานที่ ๘ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ปี ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรมงานวันครู ที่ห้องประชุมโกดกง ๒ ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

จักรยานปันรักสู่โรงเรียนขาดแคลน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สืบเนื่องมาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครง ๕๐ ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน ๗,๐๐๐ คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน โดยนายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ได้มอบจักรยานให้กับกองทุนส่งเสริมการศึกษาและกีฬาเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คัน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ บริจาค จำนวน ๕๐ คัน และโรงแรมทองธารินทร์ จำนวน ๕๐ คัน รวม ๓๐๐ คัน มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ กองทุนส่งเสริมการศึกษาและกีฬาของเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน จำนวน ๓๐๐ คัน เพื่อให้นักเรียนได้ยืมเรียน สามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในจังหวัดสุรินทร์ ให้เติบโตเป็นกำลังที่เข้มแข็งของชาติและกำลังสำคัญในอนาคต โดยในระยะแรก จำนวน ๒๐๐ คัน และระยะที่สอง จำนวน ๑๐๐ คัน


โครงการ “๕๐ ปี มอบจักรยาน ๗,๐๐๐ คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สภาอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมใน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ยืมเรียน อันจะทำให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้ด้วยความสะดวก ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณภาพสังคมในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ให้ดียิ่งขึ้น


นภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษา : ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยคำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ที่ 62/2561 ได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ตามสนามสอบทั้ง 17 อำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

พิธีมอบจักรยาน โครงการแบ่งปัน “จักรยานเพื่อน้อง” จักรยานปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครง ๕๐ ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน ๗,๐๐๐ คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยนายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ได้มอบจักรยานให้กับกองทุนส่งเสริมการศึกษาและกีฬาเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คัน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ บริจาค จำนวน ๕๐ คัน และโรงแรมทองธารินทร์ จำนวน ๕๐ คัน รวม ๓๐๐ คัน มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้ยืมเรียน สามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในจังหวัดสุรินทร์ ให้เติบโตเป็นกำลังที่เข้มแข็งของชาติและกำลังสำคัญในอนาคต


นภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษา : ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมหารือการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๒ ศธจ.สุรินทร์

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากครั้งแรกที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อหารือรายละเอียดแนวทางการจัดงาน สถานที่ และรูปแบบการจัดงานวันครูระดับลึกลงไปให้เกิดความเรียบร้อย สอดคล้องกับการจัดงานวันครูของคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา และการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยดูที่ความพร้อม ความเหมาะสม และความสะดวกในการจัดงาน ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานกลางประสานทุกกระทรวง วางแผน สนับสนุนส่งเสริมให้การจัดงานวันครูเดินหน้าไปด้วยความสะดวก เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างภาคภูมิใจ


โดยหลักการจัดงาน ในพื้นที่ต่างอำเภอมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในนามสมาคมจัดงานวันครู จัดในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานสามัญศึกษาในนามสหวิทยาเขตจัดในส่วนของสามัญศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในนามผู้แทนกระทรวงส่วนภูมิภาคจัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคุรุสภาเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการในภาพรวมของทุกแห่ง


กิจกรรม ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ภาคบ่าย กำหนดให้มีเวทีเสวนาวิชาการครูกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ภาคเช้า ให้มีพิธีทำบุญตักบาตร มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพิธีบูชาบูรพาจารย์ และภาคบ่าย ให้มีกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และพบปะสังสรรค์งานวันครู


ส่วนในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู โดยมุ่งเน้นให้ครูออกสู่ชุมชนมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา ตลอดปี ๒๕๖๑ จัดชุมนุมครู และกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก


สำหรับสถานที่จัดงาน ในภาคเช้าจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ส่วนในภาคบ่ายจัดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมติดตามงานภายในกลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกฤติพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมติดตามงานภายในกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีประเด็นการเตรียมเสนอมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน มาตรการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การประสานงานภายในและภายนอก การบริหารงานการเงิน และภารกิจอื่น ๆ

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในนามหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาค เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกดกง ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีคณะกรรมการระดับบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยการนำของ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการระดับบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมพิจารณาหารือวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนการของการจัดกิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๕ อย่าง ได้แก่ ๑. นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓. กิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก โตขึ้นไปไม่โกง ๔. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เข้าคูหา กาและเลือกตั้ง ๕. กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องขยะ และการกำจัดขยะ ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดสุรินทร์

และที่ประชุมเห็นชอบกิจกรรมที่ ๖ เพิ่มเติม คือ เด็กโตขึ้นอยากเป็นอะไร ต่อจากนั้นคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดที่หลากหลาย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาเอกชนจะจัดให้มีเวทีการแสดงของเด็ก ๆ เช่น จินตลีลาขยะ เกม ตอบปัญหายาเสพติดชิงรางวัลมากมาย วิทยาศาสตร์กับขยะ โตไปไม่โกง เศรษฐกิจพอเพียง กันตรึมดงมัน การจัดบูธนิทรรศการมีชีวิต โดยจะมีนักศึกษาหลายแขนงจากทางมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมออกบูธตลอดงาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้เด็กเข้าชมฟรี เช่น การสอนตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวย การขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรจากโรงเรียนสอนขับรถยนต์ การฝึกภาษาไทย-จีนจากโรงเรียนสอนวิชาชีพไทย-จีน โดยที่มหาวิทยาลัยฯ มีจุดเด่นในด้านสถานที่เป็นลานกว้างและร่มรื่น มีรถบริการนำชมบริเวณงาน ณ จุดต่าง ๆ ได้แก่ สวนน้ำ ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ มีการป้อนอาหารช้าง ป้อนนมแพะ นมวัว ชมไก่ขนฟู ซึ่งเด็กที่เข้ามาในงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมเข้มแข็งของชาวสุรินทร์ มีการแต่งกายด้วยผ้าไหม การแสดงกันตรึมดงมัน ประกวดเด็กร้องกันตรึม ซึ่งแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ ณ ลานกิจกรรมหน้าหลวงปู่ดุลย์ อตุโล มหาวิทยาลัยราขมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การจัดทำข้อมูลบรรยายสรุป (ฉบับร่าง) เพื่อรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลบรรยายสรุป (ฉบับร่าง) เพื่อรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี โดยมีนายชัยยศ วิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ : ข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สวัสดีปีใหม่ ไร้แอลกอฮอร์ ศธจ.สุรินทร์ 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ลานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยเน้นความประหยัด สามัคคี มีวินัย และไร้แอลกอฮอร์ สนองนโยบายประเทศไทยไม่ดื่มแอลกอฮอร์ โดยมีกิจกรรมนันทนาการ จับฉลากของขวัญ อวยพรปีใหม่ บันเทิง และกีฬา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่น


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด