Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ

วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติคณะอนุกรรมการ ประสานการส่งเสริม การพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรม เซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ

กิจกรรม มีการมอบแนวทางขับเคลื่อน การพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้กรอบความร่วมมือ ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ  

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ” และเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย มกตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย” โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข, ว่าที่ ร.ต. ธานินทร์ ริ้วธงชัย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย, นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงาน การสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ผู้แทน กทม. และนางนิรมล ตู้จินดา ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ร่วมเสวนา 

ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลในแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อันจะนำไปสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต่อไป

วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ : ภาพถ่าย/ข้อมูลข่าว
 ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม โครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์

     เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมพบปะ "โครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์" ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้น ณ ห้องริมธาราแกรนด์ โรงแรมสวนป่ารีสอรท์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิบัติราชการ

     โดยมี  นายอรรถพร สิงหวิชัย ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  โดยได้กล่าวว่า ปี ๒๕๖๐ มีเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากข้าวสุรินทร์มีราคาดีเป็นประวัติการณ์ ขอฝากช่วงฤดูแล้งให้ปลูกพืชระยะสั้นสำหรับภาคเกษตร แต่ขอให้ระมัดระวังในช่วงฤดูแล้งโรคพิษสุนัขบ้าระบาดมากเช่นเดียวกัน ขอฝากให้ทุกส่วนราชการช่วยกันดูแลพี่น้องและประชาชน  อีกประการหนึ่ง กล่าวชื่นชมจังหวัดสุรินทร์ มีจุดแข็งในเรื่องแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต สร้างรายได้หลักให้กับชาวจังหวัดสุรินทร์ได้มาก พร้อมทั้งได้มอบป้ายสภากาแฟให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ใน“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ปี ๒๕๖๑

     วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และเป็น “วันมาตรฐานฝีแรงแรงงานแห่งชาติ

     โดยในวันนี้  นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรภายในกลุ่ม/หน่วย ได้นำพานพุ่มดอกไม้สดไปถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐาน การช่างไทย” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี  ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ นำคณะบุคลากรร่วมทำบุญ ในโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วัดกลางสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ( ๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งทางกรมการศาสนาได้จัดโครงการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส

และในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ได้นำคณะบุคลากรทำบุญตักบาตร ในโครงการ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑  และโครงการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดสุรินทร์ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับการตรวจราชการ ของ เลขาธิการ กพฐ. วันที่สอง ภาคบ่าย

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับการตรวจราชการ ของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวันที่ ๒

โดยในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิด Open House 1 day 1 camp ที่โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ที่สามารถจัดกิจกรรมและโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดับมาตรฐานสากล World – Class Standard School เกณฑ์มาตรฐาน OBECQA Thailand Education Hub ๑ใน ๖๔ โรงเรียนทั่วประเทศ แห่งเดียวของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นศูนย์ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ภาษาเขมรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ร่วมสังเกตการณ์รับการตรวจราชการ ชมนิทรรศการ Open House ๒๐๑๘ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑, เขต ๓ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสังเกตการณ์รับการตรวจราชการ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับการตรวจราชการ ของ เลขาธิการ กพฐ. วันที่สอง ช่วงเช้า

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับการตรวจราชการ ของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวันที่ ๒ โดยในช่วงเช้าได้เยี่ยมชมบริบทการบริหารจัดการตามนโยบายกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้าน HEAD จาก สพฐ. ในกิจกรรมใบไม้ตามหาต้น

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับการตรวจราชการ ของ เลขาธิการ กพฐ. วันแรก

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับการตรวจราชการ ของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวันที่ ๒ โดยในช่วงเช้าได้เยี่ยมชมบริบทการบริหารจัดการตามนโยบายกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้าน HEAD จาก สพฐ. ในกิจกรรมใบไม้ตามหาต้น

วัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ : ภาพ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมทบทวนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมจรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เชิญผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมทบทวนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อทำความเข้าใจแผนงาน/โครงการ ให้การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๕๗,๓๐๐ บาท ซึ่งได้รับจัดสรรในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


จำลอง อัครชัยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน : ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๓๐ น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๙ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมต่อถึงการปฏิบัติในระดับภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจผ่านโครงการในแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ควบคู่การใช้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เน้นเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายภาษาเป็นกรอบแนวทางดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๒๕๖๑

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบงบลงทุนของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุม จรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบงบลงทุนของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โดยมีประเด็นแจ้งเพื่อทราบในบทบาท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการในเขตพื้นที่แบบบูรณาการ การติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน กระทรวงศึกษาธิการ

และประเด็นพิจารณาขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนกระทรวงศึกษาธิการที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดภายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ การติดตามใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน กระทรวงศึกษาธิการรายไตรมาส เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตรวจสอบภายในองค์กรให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกายวัลย์ ไชยพรรค นักวิชาการตรวจสอบภายใน : ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรม ทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดสุรินทร์เข้าประชุม และนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน โดยมีข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดที่แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการตลาดประชารัฐทุกเช้าวันอาทิตย์ เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชน ขอให้ติดตามรายงานผลที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล
๒. โครงการปั่นเยี่ยมบ้าน ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมปั่นจักรยาน ออกกำลังกาย เยี่ยมผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ส่งผลต่อสมรรถนะทางด้านร่างกาย ช่วยยกระดับการทำงาน และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย
๓. โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ขอให้ส่วนราชการเสนอโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
๔. เรื่องประชานิยม เน้นย้ำประชานิยมที่ยั่งยืน สั่งการให้แต่ละส่วนราชการเสนอโครงการที่สร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการ เพื่อสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย
๕. เรื่องการค้าและบริการ เรื่องการท่องเที่ยว และการเกษตร
         - การค้าและบริการ เป็นเรื่องที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุรินทร์มากที่สุด ขอให้ไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้มาก ๆ มีคนนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ เช่น จะต้องมีมาตรการ สนับสนุนให้รัฐบาลสร้างถนนที่สะดวก มีการติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น เปิดด่าน สถานกงสุล การขอวีซ่า ฯลฯ
       - เรื่องการท่องเที่ยว จะทำอย่างไรให้คนสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มาก ๆ
       ๖. ฝากหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับบัญชาจากต้นสังกัด หากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือส่วนราชการอื่น ขอให้คำนึงถึงระเบียบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ เรื่องเกษตร สนับสนุนให้มีสหกรณ์เต็มพื้นที่

ส่วนข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ แจ้งว่าในช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอให้ช่วยตรวจสอบดูสิ่งก่อสร้าง สภาพอาคาร และป้ายที่ไม่แข็งแรง ขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดทั้งมีมาตรการป้องกันแก้ไขให้รัดกุม

และในเวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. ได้ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ สถานที่เดียวกัน โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมติดตามงานผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงานตามภารกิจของผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ที่ต้องดำเนินการในห้วงเวลาเดียวกันได้แก่ การประชุมรับมอบนโยบาย ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ มอบให้นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่แทน ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี  การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษาและโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ไปปฏิบัติหน้าที่แทนที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น และการประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างอัตรากำลังและบัญชีเงินเดือนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง ที่กรุงเทพมหานคร

ส่วนกิจกรรมเวทีเสวนาสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖ได้รับประโยชน์ในด้านความร่วมมือ การประสานปรองดอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมเสนอพื้นที่อุทยานธรณีโคราช เป็นอุทยานธรณีระดับโลกในโปรแกรมของยูเนสโก สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงด้านพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดร่วมกัน ส่วนขากลับได้ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รร.สารสาส์นวิเทศนครราชสีมา๑ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้รับหนังสือเชิญ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้แทนให้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้

นอกจากนั้นเป็นเรื่องความคืบหน้าการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้ดำเนินไปแล้ว โดยที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และกลุ่มนโยบายและแผนได้เสนอให้มีการประชุมทบทวนการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา คุ้มค่าและทันเวลา ซึ่งมติที่ประชุมได้กำหนดนัดประชุมทบทวนแผน ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่ห้องประชุมจรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวรายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

เสวนาสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้แทน  เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน  ได้รับประโยชน์ในด้านความร่วมมือ การประสานปรองดอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมเสนอพื้นที่อุทยานธรณีโคราช เป็นอุทยานธรณีระดับโลกในโปรแกรมของยูเนสโก สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงด้านพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดร่วมกัน ส่วนขากลับได้ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  โรงเรียนสารสาส์นวิเทศนครราชสีมา

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงาน

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ศธจ.สุรินทร์

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมจรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในนามเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแจ้งเพื่อทราบเรื่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑, โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และบทบาทอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรัตน์ ลิ้มสกุล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” วันครูจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๖๒

“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ รวมถึงระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคม

กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๒ รูป พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นประเภทต่าง ๆ ช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสามัคคี และในช่วงภาคค่ำเป็นกิจกรรมพบปะสังสรรค์วันครู สำหรับสถานที่จัดกิจกรรม ณ อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง ดังนี้

อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จัดที่โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ อำเภอจอมพระ จัดที่โรงเรียนบ้านจอมพระ อำเภอลำดวน จัดที่โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอศีขรภูมิ จัดที่โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอสำโรงทาบ จัดที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอท่าตูม จัดที่โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ จัดที่โรงเรียนโนนเทพ อำเภอชุมพลบุรี จัดที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จัดที่โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอสนม จัดที่โรงเรียนสนมศึกษาคาร อำเภอปราสาท จัดที่โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำเภอสังขะ จัดที่โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอกาบเชิง จัดที่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอบัวเชด จัดที่โรงเรียนบ้านอาโพน อำเภอพนมดงรัก จัดที่โรงเรียน บ้านโคกกลาง และอำเภอศรีณรงค์ จัดที่หอประชุมอำเภอศรีณรงค์

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ : ข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโกดกง ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๔/๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโกดกง ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานวันครูในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ในส่วนอำเภอเมือง และจังหวัดสุรินทร์มีเอกภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

วันเด็กเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ และก้าวทันเทคโนโลยี ศธจ.สุรินทร์ ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ลานกิจกรรมหน้าหลวงปู่ดุลย์ อตุโล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในนามผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงาน


กิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอกชน ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีประโยชน์ ซึ่งจุดเด่นของงานมีการแสดง การละเล่น เกม ตอบปัญหาชิงรางวัล และแจกของขวัญรางวัลมากมาย อาทิ การรำนำเที่ยวเมืองสุรินทร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกันตรึมสุรินทร์ของนักเรียนร่วมกับชาวบ้านดงมัน การจัดนิทรรศการมีชีวิต และนิทรรศการทางสังคม ได้แก่ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมป้องกันยาเสพติด กิจกรรมการเลือกตั้ง กิจกรรมเด็กยุคใหม่โตไปไม่โกง กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการกำจัดขยะ กิจกรรมส่งเสริมการออม การส่งเสริมวินัยจราจร กิจกรรมสอนตัดผม เสริมสวย การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ

นอกจากนี้ ยังมีบริการรถรางนำเที่ยวจุดต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์จากนักศึกษาสาขาวิชาการช่าง และสาขาการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ชมตลาดน้ำ ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ ป้อนอาหารช้าง ป้อนนมแพะ นมวัว และไก่ขนสวยงามหาดูได้ยากในประเทศไทย ฯลฯ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล การเกษตร การบริการ และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสุรินทร์


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งหน่วยงานราชการจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 21 แห่ง เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดขึ้น  โดยครั้งนี้จัดที่สำนักงานชลประทานที่ ๘ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ปี ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรมงานวันครู ที่ห้องประชุมโกดกง ๒ ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด